Politika jakosti

POLITIKA JAKOSTI

Tuto politiku jakosti vyhlašuje vedení s přesvědčením, že bude pochopena a přijata všemi zaměstnanci i našimi obchodními partnery. Naším cílem je dosáhnout a udržovat takovou pověst v jakosti, která nám zajistí významné postavení na trhu. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je zavedení a udržování systému jakosti podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2000.

ZÁKAZNÍK

 • Chceme dosáhnout nejvyšší možné spokojenosti zákazníka.
 • Pro spokojenost zákazníka musí každý zaměstnanec udělat vše, co je v jeho silách.
 • Každý, kdo přebírá naši práce je zákazník a patří mu to nejlepší.

ZAMĚSTNANEC

Vytvoříme náročné pracovní prostředí vyznačující se součinností mezi všemi spolupracovníky. Věříme našim spolupracovníkům. Budeme podporovat efektivnost jejich aktivit při realizaci zakázek.

DLOUHODOBÁ VÝNOSNOST

Zavedení kvalitního systému řízení je nástrojem k prosperitě a stabilizaci sociálních jistot každého zaměstnance.

DODAVATELÉ

Budeme se chovat náročně vůči svým dodavatelům. Nekompromisní požadavky na kvalitu, stanovené vůči dodavatelům, budou vyváženy naší snahou umožnit vybraným dodavatelům perspektivu.

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Provádíme výstavbu vodohospodářských staveb a výstavbu plynovodů. Uvědomujeme si, že tato činnost může mít vliv na životní prostředí. Proto se všichni chováme k životnímu prostředí šetrně a odpovědně a vyžadujeme to i od našich spolupracovníků a obchodních partnerů. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je zavedení a udržování systému environmentálního managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001 : 2005. Odpovědnost a šetrnost přístupu k životnímu prostředí dokládáme touto politikou v ochraně životního prostředí.

 1. Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí řízení společnosti.
 2. Respektování právních předpisů České republiky pro životní prostředí je samozřejmou povinností všech zaměstnanců společnosti.
 3. Ochrana životního prostředí je u nás založena na řádném nakládání s odpady a na provádění prací šetrně k životnímu prostředí a na preventivních opatřeních.
 4. Vlivy svých činností na životní prostředí zjišťujeme, hodnotíme a výsledky hodnocení využíváme při ochraně životního prostředí, k informování orgánů státní správy, zaměstnanců a spolupracovníků.
 5. K naplňování této politiky v ochraně životního prostředí stanovujeme konkrétní, termínované a měřitelné cíle, cílové hodnoty, programy a zdroje k jejich realizaci.
 6. Ochranu životního prostředí zdokonalujeme vzděláváním a informovaností zaměstnanců a našich spolupracovníků.
 7. Plnění své politiky v ochraně životního prostředí budeme pravidelně hodnotit a výsledky hodnocení využívat k její aktualizaci, ke hledání možností dalšího zlepšování ochrany životního prostředí, k řízení činností a společnosti.
 8. S našimi přístupy k životnímu prostředí seznamujeme zaměstnance, spolupracovníky, obchodní partnery a státní správu.